Monday, June 22, 2009

ندا آقا سلطان -- Neda Agha Soltan
از آن است که همه در مورد او


.(صلح پس از او باشد)


It's all about Neda (peace be upon her).

2 comments:

Cari said...

That is so sad, and so young.

Unknown said...

قاتلان ندا آقا سلطان به احتمال زیاد از کانادا وارد ایران شدند و از سازمان منافقین هستند اسامی و تصاویر آنها موجود است